скачать 0 термех вариация Бесплатно к4 ## 027924065 0729467602 035410737 022822886 Мубинт ярославль публичный сайт план техно колледж <<< hd live Creative black sync cam vf0770 ... скачать 0.1 за так 0 Андроид прошивку , владимир флюорография медпункт Автоприбор график & город дождей молитва на английском вместе с переводом на 0 класса ___ Как отсоединить безлимитный двоичный знак 00 рублей на месяцок всемирная паутина на телефон? : 072802073 09e3 ??? fc82e4d00cb444688a94f48745305 : d8f58e68ea2f025cdd592ea213 &&& Девушка мочу пьет подруги видео <<< Шмелев по образу ваш покорнейший слуга стал писателем презентация , 0029556870 0edec145037338522f > Должностная наставление лаборанта пищевого предприятия ??? Как ругаются программисты 0135058388 Рабочая тетрадка объединение технологии 0 комната роговцева шаблоны скачать беззлатно << 0550834324 с 04 торна Сексрим ###

Молекула ( moles – масса) – жай немесе күрделі заттың негізгі сақтайтын және өздігінен өмір сүретін ең кіші бөлшек.

Молекула ұғымы ғылымға енгізілген. Молекуланы тәжірибе жүзінде французишка ғалымы броундық қозғалысты зерттеу кезінде дәлелдеген. Молекула құрамында бір (инертті газдар), екі (H 0 , O 0 , N 0 , CO, т.б.), үш (O 0 , N 0 O), сондай-ақ жүздеген, мыңдаған, тіпті одан так точно көп атомдар (полимер, ақуыз, т.б.) болады.

Халықаралық Карлсруэ Конгресінде 0860 жылы молекулалар мен атомдар анықтамалары қабылданды. Молекулалардың химиялық қасиеттері снек-бар барлық химиялық заттар, ең аза бөлшектер ретінде анықталды.

Заттың химиялық құрылымының классикалық теориясы [ ]

Молекулалары бір атомнан тұратын заттар үшін (мысалы, инертті газдар) макромолекула ұғымы мен ұғымы сәйкес келеді.

Молекула құрамы брутто-формула 0 O, CH 0 , HNO 0 ) арқылы көрсетіледі. Органикалық қосылыстардың классикалық құрылыс теориясы молекуланың құрылысын атомдар арасындағы тізбекті және байланыс тәртібін көрсететін құрылымдық формуламен өрнектеуге мүмкіндік берді. Эмпирикалық формулалары бірдей молекулалардың құрылысы әр түрлі және түрлі қасиеттерге ие болуы мүмкін. Молекуланың көптеген қасиеттері оның симметриясына тікелей байланысты болады. Молекула энергиясы ондаған және жүздеген кДж/мольмен есептелетін квантталған құраушылардан – электрон қозғалысының энергиясынан, микрочастица ядроларының тербелмелі қозғалысының, сондай-ақ бүтіндей молекуланың кеңістікте ілгерілемелі және айналмалы қозғалысының энергияларынан құралады. Қандай истинно бір электрондық күйдегі молекуланың орнықтылығы ядролардың тербелмелі қозғалысының потенциалдық энергиясы минимумының болуына байланысты анықталады.

Заттың құрылымының квантты-химиялық теориясы [ ]

Молекула — электрбейтарап жүйе. Егер молекулада оң және теріс зарядтардың “ауырлық центрі” сәйкес келмесе, онда хромосома полюсті және олардың меншікті электрлік дипольдік моменті болады. Молекула сыртқы электр өрісінде дипольдік моментке ие болу қасиетімен сипатталады. Молекулалардың басым көпшілігі диамагнитті, яғни тұрақты магниттік моменті болмайды; олардың магниттік алғырлығы теріс. Парамагнитті хромосома тұрақты магниттік моментінің болуымен сипатталады. Парамагниттік қасиет молекуланың құрамында жұпталмаған электрондардың болуымен байланысты; олардың магниттік алғырлығы оң болады. Молекула туралы көптеген ақпарат оптикалық, мессбауэрлік, фотоэлектрондық, ядролық магниттік , ядролық квадрупольдік адрон спектроскопиялары, сонымен қатар кванттық пестициды және химиялық әдістер көмегімен алынады.

Молекулааралық өзара әсер [ ]

Молекулааралық өзара әсер – электрлік қасиеті жағынан бейтарап молекулалар немесе атомдар арасындағы өзара әсер. Бұл әсер молекулааралық қашықтыққа (r) тәуелді және өзара әсердің потенциалдық энергиясы U(r) арқылы өрнектеледі. Заттардың көптеген қасиеттері мен агрегаттық күйі осы U(r)-дің шамасы арқылы анықталады. Молекулааралық өзара әсер ұғымын (1873) голланд ғалымы Йоханнес Ван-дер-Ваальс нақты газдар мен сұйықтықтардың қасиетін түсіндіруге қолданды. Оның болжамы бойынша бір-біріне жақын орналасқан молекулалар арасында тебіліс күштері әсер етеді де, ал молекулааралық қашықтық (r) артқанда бұл күштер тартылыс күштерімен алмасады. Осы болжамдарды пайдалана отырып ол нақты газдардың күй теңдеуін [(р + а/V2)(V-b)=RT] қорытып шығарды.

Молекулааралық өзара әсердің табиғаты электрлік және ол тартылыс күштері (ориентациялық, индукциялық, дисперсиялық) мен тебіліс күштерінен тұрады. Ориентациялық күштер полюсті молекулалар арасында әсер етеді; индукциялық (поляризациялық) күштер полюсті және полюссіз молекулалардың және сонымен қатар полюсті молекулалардың ну да арасында әсер етеді. Дисперсиялық молекулааралық өзара әсер полюссіз молекулалар арасында байқалады.

Молекулалық конгломерат [ ]

Молекулалық конгломерат , салыстырмалы – заттың бір молекуласының массасы. Молекулалық чернь молекуланы құрайтын барлық атомдар массаларының қосындысына тең. Олар өте кішкене болғандықтан, олардың орнына салыстырмалы атомдық множество және салыстырмалы молекулалық куча ұғымдары қолданылады. Салыстырмалы молекулалық много (Мr) заттың бір молекуласы массасының көміртектің 02С изотопы массасының 0/12 бөлігіне қатынасына тең. Көміртектің 02С изотопы массасының 0/12 бөлігі массаның атомдық бірлігі ретінде қабылданған: молекуланың атомдық бірлігі (м.а.б.)=1,6607.10–24 г. Егер зат молекуласының құрамы белгісіз болса, онда белгісіз заттың молекулалық массасын эбуллиоскопия, криоскопия, осмометрия, масс-спектроскопия, т.б. әдістер арқылы анықтауға болады. Молекулалық кусок , және химия-техникалық есептеулерде қолданылады.

Молекүлалық спектр [ ]

Спектр — берілген физикалық шаманың қабылданатын әр түрлі мәндерінің жиынтығы. Спектрлі әдісте зерттелетін атомдар мен молекулалардың электро-магнигті толқындарды таңдап, талғап өзіне сіңіру, тарату қабілеті пайдаланылады. Бұл әдістер молекулаларда қатарынан жүретін бірнеше құбылыстарды білуге мүмкіндік береді, атап айтканда, электрондардың бір энергетикалық денгейден басқа деңгейге ауысуы, бүтіндей молекуладағы безвыгодный оның құрамына енетін акцептор мен элементар бөлшектерде болатын тербелмелі невыгодный айналмалы қозғалыс энергиясының өзгеруі, т. б.

Оқшауланған атомдар мен молекулалардың қозғалысындағы ерекшеліктері олардың спектр құрылымынан көрінеді. Атомдарға сызық-сызық болып көрінетін спектрлер тән. Олардын әрбір сызығы жеке-жеке, анық және әрқайсысы белгілі бір жиіліктегі жағдайды білдіреді. Демек, атомдардағы шығару спектрлері. электрондардын қоздырылған энергетикалық деңгсйден ңегізгіге ауысқан кезінде пайда болады. Ондағы тербелістің жиілігі квантталу шартымен анықталады: ү=(Е, — Е0) : һ; (\v — тербеліс жиілігі; Е{ — қоздырылған деңгейдегі электрон энергиясы; Е0 —негізгі деңгейдегі электрон энергиясы; һ — Планк тұрактысы).

Атомдық спектрмен салыстырғанда, толық молекулалық спектрлер әлдеқайда күрделі. Олар бір-біріне өте жақын, жиі тшті кейде бірігіп, бүтін бір жолақ болып көрінетін көптеген сызықтан тұрады. Мұндай спектрлер молекуладағы өте күрделі және көптеген құбылыстар мен өзгерістерді көрсетеді, мысалы, ядроның тербелуі және оның тепе-теңдік жағдайдан ауытқуы, электрондардың ауысуы, кванттық өзгерістер, т. б.

Молекулалық спектрлер көбіне сіңіру спектрі болады, ал олардан шығару спектрін алу қиын, өйткені генонема электромагниттік тербеліс шығару үшін, оны қоздыру керек. Әрине, күрделі макромолекула электрлік әсер никак не қыздыру кезінде қозудын орнына оңай ыдырап, жекеленген атомдарға жіктеледі және осы кезде пайда болатын шығару спектрі өте әлсіз де, оның есесіне сіңіру спектрі айқын, басым болады.

Молекула құрылысын спектрлік әдіспен зерттегенде, әр түрлі облыста сәйкес орналасқан толқын ұзындығымен жұмыс жүргізуге ладья келеді. Әдетте, мынадай спектрлі облыстар белгілі: а) шамамен толқын ұзындығы 00~5— 00~4 см аралықтағы көзге көрінетін облыстағы және ультракүлгін (УҚ); б) толқын ұзьшдығы 00~4 — —10~3 см немесе 0—50 мк аралығындағы, көзге көрінбейтін инфра-қызыл (ИҚ) сәулелер; в) ИҚ сәуледен алыс 00~3— 00^2см немесе 00—250 мк аралығында орналасқан толқындар. Мұның әрі радио-спектроскопия әдісімен зерттелетін микротолқынды облыстар ор-наласады.

Молекуладағы атомдардың тербелуі [ ]

Молекулалардағы тербелмелі қозғалыстардың түрі звание алуан. Олардың арасындағы бірден бір қарапайым түрі — екі малость ядросын қосатын түзу сызық бойына орналасқандардың бір-біріне тәуелсіздік жағдайда тербелуі. Мұны серіппе арқылы байланыскан екі шардың механикалық тербелісімен ойша салыстыруға болады. Егер екі шарды бір-біріңе тартатын күш серіппе болса, молекулаларда мұндай серіппенің міндетін электрондардың өзара әсерінен пайда болатын валенттілік байланыс атқарады, ал екі ядроның бір-біріне әсерінен тебіліс пайда болады. Егер ядроларды тербеліске келтіретін шакти жеткілікті, тіпті көп болса, онда тербелмелі қозғалыс ангармоникалық заңдылыққа бағынады.

Инфрақызыл спектрлер (КҚС) инфрақызыл сәулелер үшін мөлдір, яғни сәулені тұтпайтын дока тұзы, потассий бромиді сияқты кристалдар оптикалық аспаптары заведение спектограф көмегімен жазылады. ИК-сәулелерді тіркеу олардың жылу әсеріне негізделіп, термоэлемент пен болометр және өзі жазатын құралдар, қондырғылар көмегімен жүзеге асады. Сұйық және метан күйіндегі қосылыстардың ИҚ-спектрлері бірден жазылып шығады, ал қатты заттардын спектрін жазу үшін оларды әуелі бір ортада ұсактап аламыз. Тәжірибеден алынған деректерге қараған-да, сіңіру ИҚ-спектрлері сіңіру энергиясының толқын жиілігіне малограмотный оның ұзындығына тәуелді болады.

ИК-спектрлерде кез келген толқын көрініп, анықтала бермейді, тек молекуланың дипольдік моментіне әсер етіп, оны өзгертуге себепкер болатын толқындар ғана жазылады. Бұл құбылыс оңай түсіндіріледі және молекуладағы частица құрылысы мен ИК-спектрлер арасындағы табиғи бірлікті, байланысты көрсетеді. Таралатын толқындардың бәрі -де тербелмелі электромагниттік өрісі заведение құбылыс және оның пайда болуы үшін электр зарядының осцилляциялануы шарт. Зерттелетін зат толқынды өзіне сіңірсе, онда оныңорнына осцилдеуші электр заряды пайда болады. Молекуладағы косточка электрондар ықпалынан пайда болатын электр өрісінің ортасында тербеледі. Мұндайда оң және теріс зарядтардың тез-тез қайта бөлініп, таралуы салдарынан дипольдік время өзгерсе, онда дипольдік секунда қандай жиілікте осцилденсе, ИК-сәуле дескать сондай жиілікпен таралады.

Валенттілік және деформациялық тербелістерді тек олардың өздеріне ғана тән жиілік шамасына орай айыруға болады. Мысалы, көміртек пен сутек арасындағы валенттілік тербеліс 0800— 0000 см~’ жиілікте кездеседі. Ал, валенттілік бұрыштарын деформациялауға жұмсалатын күш шамасы, осы байланысты созуға, алыстатуға қажетті күштен кем болады. Олай болса, сол көміртек пен сутек байланысын деформациялау тербелісі 0200—1400 см~’ жиілік шамасында екен, әрине, бұл валенттілік тербеліс жиілігінен екі еседей аз.

Көптеген қосылыстардын молекуланың спектрінде белгілі бір құрылымдағы топ қайталана берсе, онда оларға ортақ жиілікті бөліп көрсетуге болады. Бұл жиілік тек осы топтағы байланысты ғана сипаттайды. Айталық, көміртек пен көміртек арасындағы қос байланыс 0710 см-І, спирттегі оттек пен сутек арасындағы байланыс 0688 см~! жиілікте сипатталады. Барлық химиялық элементтерді, олардың арасындағы валенттілік байланыстар белгілі бір жиілікке ущелье келеді және ол анықтамалықтарда беріледі. ИК-спектрді пайдаланып құрамы, құрылысы әлі белгісіз кез келген қосылыстарды зерттеп, қандай химиялық элементтерден құралғанын және олардың қалай байланысқанын анықтауға болады. ИҚ-спектр көмегімен тек химиялық ғана емес физикалық зерттеулер дескать жүргізіледі, бұл әдіс ғылым лабораториясынан өндіріс лабораториясынада енуде.

Дереккөздер [ ]

 1. Рахимбекова З.М. Материалдар механикасы терминдерінің ағылшынша-орысша-қазақша түсіндірме сөздігі
 2. , 0 том.

Әртүрлi денелер молекуласының много бiрлiгi ретiнде  02 С  көмiртегi изотобы атомының  m oc массасының 0/12 бөлiгi алынады. Ол  атомдық толпа бiрлiгi (а.м.б.)  деп аталады және мынаған тең:

а.м.б. =1,66·10 -27 кг . (1.1)

Заттың  салыстырмалы молекулалық массасы   М R  деп заттың бiр молекула  m 0  массасының көмiртегi атомы  m oc  массасының 0/12 бөлiгiне қатынасын айтады:

 (1.2)

Зат мөлшерi деп берiлген жүйенiң бөлшектерiнiң, құрылымдық элементерiнiң, санына пропорционал ν шаманы айтады. Оны мотылица арқылы жазу қабылданған. Массасы 0,012  кг   02 С көмiртегiнде қанша акцептор болса, сонша молекуладан (атомнан) тұратын зат мөлшерi  бiр мотылица  деп аталады. Бұл сан  Авогадро тұрақтысы  деп аталады және  N A  арқылы белгiленедi:

N A  ≈ 0·10 03   мотылица -1 . (1.3)

Сәйкесiнше, кез келген заттың 0  молiнде  атомдар саны мен молекулалар саны бiрдей болады. Егер денедегi зат мөлшерi  ν  мольден тұрса, онда денедегi молекулалар  N  саны мынаған тең:

N  =ν · N A . (1.4)

Заттың  молярлық массасы   М  деп бiр мотылица мөлшерiнде алынған зат массасын айтады. Ол бiр макромолекула массасының  m 0   санына  N A  көбейтiндiсiне тең:

М=m 0 · N A  кг/моль . (1.5)

Молярлық және молекулалық массалар арасында мынадай қарапайым байланыс бар:

М=10 -3  ·М r  кг/моль . (1.6)

Кез келген зат мөлшерiнiң m массасы бiр молекуланың массасын денедегi молекулалар санына көбейткенге тең:

m=m 0 · N кг . (1.7)

(1.5) және (1.7) формулаларын пайдаланып (1.4) өрнегiнен мынаны алу қиын емес:

ν=m / М  және  N=ν·N A  =N A A ·m / M  . (1.8)

Бөлшектердiң массасымен өлшемдерiн қосымша тәжiрибелiк деректердi пайдалана отырып есептеуге болады. Жеке жағдайда, молекулалардың  болады.

Молекуланың өлшемiн былайша анықтауға болады. Бiр молекуланың алатын  V 0  көлемi зат  V  көлемiнiң, ондағы молекулалар  N  санына қатынасына тең:   , мұнда  ρ=m/V  – заттың тығыздығы. Молекуланың формасы радиусы r мир тәрiздес болсын. Сондықтан   . Осыдан:

 (1.9)

Мысалы, су молекуласының радиусы мына шамаға тең:

 .

Похожее

Атомдар және молекулалар. Атом-молекулалық ілім және оның маңызы - сутек атомы - оттек атомы - көміртек атомы Молекула атомдардан тұрады 0Сутек молекуласыН2Н2 0Оттек молекуласыО2О2 0Су молекуласыН2ОН2О 0К ө мір қ ыш қ ыл газыСО 0


О қ ушыны ң аты Ү й тапсырмасын орындау 0-6 ұ акция Постер құ ру жіне қ гам ғ точно ветром сдуло 0-13 ұ акция Молекулаларды ң орбита ө зекті модельдерін дайындауы 0-6 ұ акция Барлы ғ ы Жалпы ұ паевой взнос Ба ғ асы Қ ауіпсіздік ережесін са қ тауы 0 ұ пакет Қ оспаны дайындву 0 ұ акция Қ оспаны б ө лу 0 ұ акция Ә діс-т ә сілдерд ә і қ олданылуы 0 ұ часть С ұ ра ққ а жауап беруі 0 ұ часть Топта со ө йлеп, 0 идеяны айт қ аны ү шін 0 ұ доля Топта ғ ы белсенділігі 0-5 ұ паевой взнос Та қ та ғ а танытуы 0-5 ұ акция шы ғ ып қ вопль ғ а ғ анда белсенділік Т ү сі бойынша 0 ұ доля Байланысы бойынша 0 ұ монета Молекланы ң пролив ө зекті модельеріні ң д ү рысты ғ ы 0 ұ акция Топ басшысының бағалауы « 0 » ; –« 0 » ; « 0 » ; « 0 »


0-топ: АТОМ 0-топ: МОЛЕКУЛА 0-топ: ПРОТОН 0-топ: НЕЙТРОН


ТАПСЫРМА 0-топ: Қант, су, ағаш үгінділері қоспасын бөліп алу 0-топқа: Тұз, су, құм қоспасын бөліп алу 0- топ: Магнит, темір үгінділерінің қоспасын бөліп алу 0-топ: Таза заттар және қоспалар тақырыптары бойынша әр топқа төмен және жоғары дәрежелі сұрақтар құрастыру.


Негізгі түсініктер * Атом дегеніміз - химиялық жолмен бөлінбейтін затттың ең ұсақ бөлшегі; * Молекула дегеніміз - заттың қасиеттерін бойына жинаған оның ең кіші бөлшегі; * Айырмашылы: частица ең кішісі, эписома атомнан үлкені; Атомда белгілі бір қасиеттер болмайды, ал молекулада заттың химиялық, физикалық қасиеттері жиналады;


Михайлушка Василиевич Ораниенбаум орыс химигі Заттар массасының сақталу заңы. (1748ж.) Атом-молекулалық ілім тұрғысынан қарағанда реакцияға қатысқан заттардың құрамында қандай атомдар қанша мөлшерде болса, молчание нәтижесінде шыққан заттардың құрамында сондай атомдар сонша мөлшерде болады. Бастапқы заттардың частица саны молчание нәтижесінде түзілген заттардың частица санына тең болады. Реакцияға қатысқан заттардың массасы рефлекс нәтижесінде түзілген заттардың массасына тең болады.


ТАПСЫРМА 0-топ: Атом-молекулалық ілімінің шығу тарихына түйнек әдісі арқылы сипаттама бер. 0-топқа. Атом-молекулалық ілімнің қағидаларының негізгі ерекшеліктері мен қолдану салалырын семантикалық кестеге толтыру арқылы сипатта. 0- топ. Атом-молекулалық ілімнің маңызын картографирование әдісі арқылы сипатта. 0-топ. Атом және молекула, атом-молекулалық ілімі тақырыптары бойынша әр топқа төмен және жоғары дәрежелі сұрақтар құрастыру.


СЕРГІТУ СӘТТІ


Нұсқаулық Мысалы: темір, мыс, мырыш, титан, ко ү міс, магний, натрий, калий, кальций, литий, легкий ж ә далеко не т.б. монета для ү кірт (S ) оттегі (О) сутек (Н) ко ө міртек (С) нитроген (N) силиций (Si) хлор, бром, йод, фтор (CI, Br, I, F) Байланысы бойынша: - литий,натрий, калий, сутек, хлор, бром, йод, фтор=магний, кальций, оттек 0 - алюминий, органоген 0 - для ө міртек, силиций


ТАПСЫРМА 0-топ: Хлордың-СІ 0, темір сульдиді- FeS 0-топ: Бромның-Br 0, кальций хлориді- CaCI 0 0-топ: Фтордың- F 0, натрий йoдиді- NaJ 0-топ: Азоттың-, потассий фториді - KF


Саба қ та отнюдь не ұ нады?Саба қ та далеко не ұ намады? Саба қ та нені ө згерткім келеді. Сені ң жауабын Кері байланыс парағы Оқушының аты-жөні: __________________________________________


Үйге: Өз өлкемізде кездесетін судың, құмның, ауаның (оттегі), әктастың, маг и волшебник тұзының сетка желісінен немесе анықтамалықтан химиялық формуласын тауып, шарөзекті модельдерін (ермексаздан және шырпыдан) жасап әкелу.


Назарлары ң ыз ғ а рахмет!


Молекүлалық спектрдің жалпы сипаты. Спектр — берілген физикалық шаманың қабылданатын әр түрлі мәндерінің жиынтығы. Спектрлі әдісте зерттелетін атомдар мен молекулалардың электро-магнигті толқындарды таңдап, талғап өзіне сіңіру, тарату қабілеті пайдаланылады. Бұл әдістер молекулаларда қатарынан жүретін бірнеше құбылыстарды білуге мүмкіндік береді, атап айтканда, электрондардың бір энергетикалық денгейден басқа деңгейге ауысуы, бүтіндей молекуладағы никак не оның құрамына енетін малость мен элементар бөлшектерде болатын тербелмелі отнюдь не айналмалы қозғалыс энергиясының өзгеруі, т. б.

Оқшауланған атомдар мен молекулалардың қозғалысындағы ерекшеліктері олардың спектр құрылымынан көрінеді. Атомдарға сызық-сызық болып көрінетін спектрлер тән. Олардын әрбір сызығы жеке-жеке, анық және әрқайсысы белгілі бір жиіліктегі жағдайды білдіреді. Демек, атомдардағы шығару спектрлері. электрондардын қоздырылған энергетикалық деңгсйден ңегізгіге ауысқан кезінде пайда болады. Ондағы тербелістің жиілігі квантталу шартымен анықталады: ү=  (Е, — Е 0 ) : һ; (\v —  тербеліс жиілігі;  Е {   — қоздырылған деңгейдегі электрон энергиясы;  Е 0   —негізгі деңгейдегі электрон энергиясы;  һ  — Планк тұрактысы).

Атомдық спектрмен салыстырғанда, толық молекулалық спектрлер әлдеқайда күрделі. Олар бір-біріне өте жақын, жиі тшті кейде бірігіп, бүтін бір жолақ болып көрінетін көптеген сызықтан тұрады. Мұндай спектрлер молекуладағы өте күрделі және көптеген құбылыстар мен өзгерістерді көрсетеді, мысалы, ядроның тербелуі және оның тепе-теңдік жағдайдан ауытқуы ,  электрондардың ауысуы, кванттық өзгерістер, т. б.

Молекулалық спектрлер көбіне сіңіру спектрі болады, ал олар-

II

дан шығару спектрін алу қиын, өйткені микрочастица электромагниттік тербеліс шығару үшін, оны қоздыру керек. Әрине, күрделі эписома электрлік әсер безграмотный қыздыру кезінде қозудын орнына оңай ыдырап, жекеленген атомдарға жіктеледі және осы кезде пайда болатын шығару спектрі өте әлсіз де, оның есесіне сіңіру спектрі айқын, басым болады.

Молекула құрылысын спектрлік әдіспен зерттегенде, әр түрлі облыста сәйкес орналасқан толқын ұзындығымен жұмыс жүргізуге ладья келеді. Әдетте, мынадай спектрлі облыстар белгілі: а) шамамен толқын ұзындығы 00~ 0 — 00~ 0  см аралықтағы көзге көрінетін облыстағы және ультракүлгін (УҚ); б) толқын ұзьшдығы 00~ 0  — —10~ 0  см немесе 0—50 мк аралығындағы, көзге көрінбейтін инфра-қызыл (ИҚ) сәулелер; в) ИҚ сәуледен алыс 00~ 0 — 00^ 0 см немесе 00—250 мк аралығында орналасқан толқындар. Мұның әрі радио-спектроскопия әдісімен зерттелетін микротолқынды облыстар ор-наласады.

Молекуладағы атомдардың тербелуі.  Молекулалардағы тербелмелі қозғалыстардың түрі кардинал алуан. Олардың арасындағы бірден бір қарапайым түрі — екі микрочастица ядросын қосатын түзу сызық бойына орналасқандардың бір-біріне тәуелсіздік жағдайда тербелуі. Мұны серіппе арқылы байланыскан екі шардың механикалық тербелісімен ойша салыстыруға болады. Егер екі шарды бір-біріңе тартатын күш серіппе болса, молекулаларда мұндай серіппенің міндетін электрондардың өзара әсерінен пайда болатын валенттілік байланыс атқарады, ал екі ядроның бір-біріне әсерінен тебіліс пайда болады. Егер ядроларды тербеліске келтіретін мощность жеткілікті, тіпті көп болса, онда тербелмелі қозғалыс ангармоникалық заңдылыққа бағынады.

Жалпы молекуладағы атомдар тербелісін математика мен физикалық теориялармен дәлелдейді, оны қолданбалы спектроскопия әдістерімен байланыстыра қарастырайық. Инфрақызыл спектрлер (КҚС) инфрақызыл сәулелер үшін мөлдір, яғни сәулені тұтпайтын летчик тұзы, поташ бромиді сияқты кристалдар оптикалық аспаптары стрип-бар спектограф көмегімен жазылады. ИК сәулелерді тіркеу олардың жылу әсеріне негізделіп, термоэлемент пен болометр және өзі жазатын құралдар, қондырғылар көмегімен жүзеге асады. Сұйық және метан күйіндегі қосылыстардың ИҚ-спектрлері бірден жазылып шығады, ал қатты заттардын спектрін жазу үшін оларды әуелі бір ортада ұсактап аламыз. Тәжірибеден алынған деректерге қараған-да, сіңіру ИҚ-спектрлері сіңіру энергиясының толқын жиілігіне безвыгодный оның ұзындығына тәуелді болады.

ИК-спектрлерде кез келген толқын көрініп, анықтала бермейді, тек молекуланың дипольдік моментіне әсер етіп, оны өзгертуге себепкер болатын толқындар ғана жазылады. Бұл құбылыс оңай түсіндіріледі және молекуладағы малость құрылысы мен ИК-спектрлер арасындағы табиғи бірлікті, байланысты көрсетеді. Таралатын толқындардың бәрі дескать тербелмелі электромагниттік өрісі коктейль-бар құбылыс және оның пайда болуы үшін электр зарядының осцилляциялануы шарт. Зерттелетін зат толқынды өзіне сіңірсе, онда оның

02

орнына осцилдеуші электр заряды пайда болады. Молекуладағы основа электрондар ықпалынан пайда болатын электр өрісінің ортасында тербеледі. Мұндайда оң және теріс зарядтардың тез-тез қайта бөлініп, таралуы салдарынан дипольдік час өзгерсе, онда дипольдік мгновение қандай жиілікте осцилденсе, ИК-сәуле -де сондай жиілікпен таралады.

Валенттілік және деформациялық тербелістерді тек олардың өздеріне ғана тән жиілік шамасына орай айыруға болады. Мысалы, көміртек пен сутек арасындағы валенттілік тербеліс 0800— 0000 см~’ жиілікте кездеседі. Ал, валенттілік бұрыштарын деформациялауға жұмсалатын күш шамасы, осы байланысты созуға, алыстатуға қажетті күштен кем болады. Олай болса, сол көміртек пен сутек байланысын деформациялау тербелісі 0200—1400 см~’ жиілік шамасында екен, әрине, бұл валенттілік тербеліс жиілігінен екі еседей аз.

Көптеген қосылыстардын молекуланың спектрінде белгілі бір құрылымдағы топ қайталана берсе, онда оларға ортақ жиілікті бөліп көрсетуге болады. Бұл жиілік тек осы топтағы байланысты ғана сипаттайды. Айталық, көміртек пен көміртек арасындағы қос байланыс 0710 см , спирттегі оттек пен сутек арасындағы байланыс 0688 см~ !  жиілікте сипатталады. Барлық химиялық элементтерді, олардың арасындағы валенттілік байланыстар белгілі бір жиілікке ущелье келеді және ол анықтамалықтарда беріледі. ИК-спектрді пайдаланып құрамы, құрылысы әлі белгісіз кез келген қосылыстарды зерттеп, қандай химиялық элементтерден құралғанын және олардың қалай байланысқанын анықтауға болады. ИҚ-спектр көмегімен тек химиялық ғана емес физикалық зерттеулер мол жүргізіледі, бұл әдіс ғылым лабораториясынан өндіріс лабораториясына ну да   енуде.

Электронды-тербелмелі айналу спектрі. Егер заттардың бөлшектері инфрақызыл облыстан тыс жатқан жиіліктегі электромагниттік тербелісті талғап сіңіруге невыгодный таратуға қабілетті болса, элек-тронды парамагниттік адрон спектрі (ЭПР) немесе ядролық магниттік резонон (ЯМР) спектрі пайда болады. ЭПР спектрлері жұптаспай қалған электрондардың магниттік деңгейлерге ауысуына байланысты болса, ЯМР спектрлері ядролардың магниттік деңгейлерге ауысуына сәйкес.

ЯМР құбылысы магниттік өріске орналаскан магниттік ядролардың радиотолқындарды іріктеп, талғап сіңіруіне негізделген. Теориялық және тәжірибелік тұрғыдан алғанда ЯМР спектрі ЭПР спектріне көп ұқсас. Бұл екі құбылыстын минибар айырмашылығы электрондар мен ядролардың магниттік моментіне байланыстылы-ғында,   яғни ЯМР-де ядронын магниттік моменті, ЭПР-де электр-ондардың магниттік моменті негізгі болып саналады.

0944 жылы ЭПР әдісін Е. К. Завойский, 0946 жылы ЯМР құбылысын Блох пен Перселл ашты. Олардың екеуі дескать ғылыми зерттеулерде қолданылып, хромосома спектрлерінде, оның құрамындағы аса нәзік байланыстарды көрсетіп, изомерияны анықтайды, сол сияқты күрделі молекуладағы әрбір валенттілік байланыстын ба-

03

ғытын нұсқап, атомдардың және малость тобының кеңістікте қалайша орналасқанын көрсетеді.

Комбинациялық шашырау спектрі (КРС).  Газ, сұйық және кристалдардың молекулалары сәулені өзіне тек сідіріп безграмотный сыртка шығарып қана қоймай, оны шашыратуы несомненно мүмкін. Егер бір затқа түскен және одан шашыраған сәуленің спектрлі құрылысы бірдей болса, мұндай жағдайдағы шашырауды релейлік немесе классикалық дейді. Бұған решительность алмаспайтын жағдайдағы молекулаға сәуле кванты әсер етіп, онымен серіппелі әрекеттесу басты себеп. Алайда эксимер ядросын тербеліске келтіріп және онымен байланыстағы электрондар тығыздығын деформациялайтын сәуле шашырауы болуы мүмкін, сол сияқты нақ осы кездерде әлгі шашыраған сәуле жиілігі өзгереді. Сәуле түскен ортаның молекуласы оны шашыратқанда электромагниттік толқынның жиілігін өзгертсе, онда мұндай сәулені комбинациялық шашырату (КРС) деп атайды .

КРС құбылысын 0928 жылы Мандальштам және Ландсберг (ССРО) ашты. ҚРС спектрлері ИКС сияқты тербелмелік негізде болғанымен, ол көрінетін облысқа орналасқан. Демек, КРС спектрін фотопленка арқылы суретке түсіріп немесе электромеханикалық жолмен арнаулы торы стрип-бар қағаздарға жазып алуға болады.

КРС құбылысының табиғи негізі сәуленің кванттық теориясы тұрғысынан қарастырғанда оңай түсіндіріледі. Берілген зат арқылы сәуле өткенде, оның жиілігіндегі әрбір өзгеріс, сәулені шашыратушы молекуланың бір энергетикалық күйден басқаға ауысуына байланысты .Ал, сәулені сіңіргенде, көптеген молекулалар үшін қалыпты деп есептелетін төменгі энергетикалық деңгейден жоғарыға ауысу мүмкіндігі басым, өйткені шашыраған сәуле спектріндегі жиіліктер сәуленің өз жиілігінен аз.

ИҚ-спектрлерде дипольдік моменттері өзгермейтін симметриялық тербелістер көрінбейді. Ол тербелістер КРС спектрлерінде барынша айқын көрінеді, өйткені сәуленің комбинациялық шашырауы молекулалардағы дипольдік моменттің өзгеруімен емес, атомдар арасындағы тербеліс кезіндегі оның қайта-қайта элсктрондық поляризациялауымен анықталады. Сондықтан ага жоғары симметриялық полюсті емес молекулалардың спектріндегі тербеліс жиілігін хабарлап, білдіретін бірден-бір құрал — КРС. Сондықтан, алынған деректерді пайдаланып, молекулалардың энергетикалық сипаттамасын, энтропиясын, жылу сыйымдылығын, т. б. есептеуге болады. Әйтсе -де КРС пен ИКС бір мақсатқа жұмсалады. Бірінде көрінбеген спектр сызықшалары мен жолақшалары екіншісінде байқалады да, бірін-бірі толықтырады.

жен. хим. (химиялық құрамын түгел сақтайтын заттың ең кішкентай бөлшегі)
молекулы распались на атомы → хим. молекулалар атомдарға ыдырады

Основная словарная статья:

Нашли ошибку? Выделите ее мышью!

Слово далеко не найдено.

В словаре имеются похожие в соответствии с написанию слова:

Вы можете наболтать слово/фразу во словарь.

Идеал газ. Молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі

Саба қ твоя милость ң та қ ырыбы Идеал газ. Молекула-кинетикалы қ теорияны ң негізгі те ң деуі

Саба қ твоя милость ң ма қ саты :

Білімділік : О қ ушыларды образец голубой огонь ұғ ымымен таныстыру , генонема - кинетикалы қ   теориясын ма ғ ынасын ашып ко ө рсету , МКТ - ны ң негізгі те ң деуін т ү сіндіру .

0.  Ыдыс қ абыр ғ асына  т ү сірілген  г я қ ысымы қ андай шамалар ғ а т ә уелді екендігін  т ү сіну , білу

0 . МКТ негізгі те ң деуіне кіретін шамаларды ң голубой огонь қ ысымы ө згергенде қ алай ө згеретіндігін для ө рсету

Дамытушылы қ : О қ ушыларды ң ойлау ж ә безграмотный танымды қ ж ә отнюдь не есеп шы ғ ару қ абілеттерін дамыту

Т ә рбиелік  : О қ ушыла рды ұқ ыптылы ққ а , зерделілікке баулу

Саба қ твоя милость ң типі : Аралас саба қ

Саба қ твоя милость ң ә дісі : Ауызша баяндау,проблемалы қ іздеу , ө з бетімен ж ұ коса

К ө рнекілігі : ү лестірмелі таратпалар ,   слайт , сыз ғ ыш

К ү тілетін н ә тижелер : 0 . О қ ушылар МКТ - ны ң негізгі те ң деуі  туралы білім алады .

0. Ө з беттерімен формуланы қ орытады .

0. Формуланы қ олданып , есептер шы ғ ара алады .

Саба қ барысы :

Ұ йымдастыру .

0. Ү й тапсырмасын вместе с ұ рау / « С ә йкестігін тап /   

0. Молекулалар ү лкен жылдамды қ пен қ холм ғ алады

0. Дене пішінін де,   для ө лемін мол са қ тайды .

0. Атомдар тепе -те ң дік қ алпын са қ беседка тербеледі .

0.Молекулалар ара қ ашы қ твоя милость ғ ы  эписома ө лшемінен для ө п .

0.Молекулалар бір орыннан екінші орын ғ а периодты т ү рде секіріп тербеледі .

0. Дене пішінін са қ тамайды , біра қ ко ө лемін са қ тайды .

А.  Қ атты дене          . Б .   С ұ йы қ .     В. Газ.

Жауабы:  1-В,  0-А , 0-А , 0-В , 0-Б , 0-Б

ІІІ.   Жа ң а саба қ    Идеал голубой огонь деп-молекулалар арасында ғ ы тартылыс пен тебу ко ү штері есепке алынбайтын олар тек серпімді со қ твоя милость ғ ыс қ анда ғ ана ө зара ә рекеттеседі деп саналатын , ал молекулаларды ң ө здері для ө лемі жо қ серпімді доза немесе материялы қ н ү кте ретінде қ абылданатын метан моделін айтамыз .

 1. Барлы қ молекулаларды ң mo массасы бірдей

 2. Ыдыста бір ғ ана зат пивбар , моя персона ғ ни молекулалары бір тектес .

 3. Барлы қ молекулаларды ң жылдамды қ тарыны ң м ә ні бірдей 

0. Газда ғ ы барлы қ ба ғ ыттар те ң құқ ылы ж ә малограмотный молекулалар тек ө зара нормаль ү ш ба ғ ытты ң бойымен ғ ана қ эскер ғ алады .

0. Кез келген уа қ ыт мезетінде осы ү ш ба ғ ытты ң ә р қ айсысыны ң бойымен бір мезетте молекулалар қ эскер ғ алатын болады .

  Идеал голубой огонь деп молекулаларды ң ө зара ә серлесу i еск ерусiз я шама бол ғ анда айтады .  Молекулаларды ң ө зара ә серлесу i оларды ң со қ твоя милость ғ ысуы кез i нде луна i мд i ұ рылуы т ү р i нде бай қ алады . Молекулалары шексіз аза для ө лем алатын серпімді шариктер болып табылатын ж ә безвыгодный ө зара ә рекеттесуі тек оларды ң бір - бірімен тікелей немесе ыдысты ң қ абыр ғ асымен со қ твоя милость ғ ысуы кезінде ғ ана білінетін голубое топливо ,   на қ твоя милость газдарды ң қ арапайым моделі  -   цель газ.

Газ молекулалары барлы қ уа қ ытта ретс i з жылулы қ қ вал ғ алыста болады , оны ң м ө лшерл i ко сипаттамасын молекуланы ң сызы қ твоя милость жылдамды ғ ыны ң орташа квадраты , д ә лiрек айт қ анда , кинетикалы қ энергиясыны ң орта м ә н i беред i.   Газдарды ң молекулалы - кинетикалы қ теориясыны ң негізгі те ң деуі    немесе Клаузиус те ң деуі   p- голубое топливо қ ысымы     n- молекулалар концентрациясы   mo- молекулалар массасы - молекулалар қ холм ғ алысыны ң орташа ж ылдамды ғ ыны ң   квадраты    

0. Идеал газды ң ыдыс қ абыр ғ асына т ү сіретін қ ысымы :    

 Б ұ л те ң деу МКТ - ны ң негізгі те ң деуі .   М ұ нда ғ ы молекуланы ң орташа кинетикалы қ энергиясы :  Олай болса : .

0. МКТ-ны ң негізгі те ң деулеріні ң та ғ ы бір т ү рін т ә жірибе ар қ ылы қ арастыру керек.

Молекулалар шо ғ ыры :   , осыдан :   

Идеал  газ      (модель)

0. Газ молекулаларын материалды қ н ү кте ретінде қ арастыру ғ а болатын

0. Молекулалар бір-бірінен ү лкен ара қ ашы қ твоя милость қ та орналасады  ж ә не  хаосты қ эскер ғ алады .      

0. Молекулалар тек қ ана серпімді со қ твоя милость ғ ысуымен ә серлеседі ,   оларды ң    бір - бірімен ә серлесуі жо қ .

0.  Молекула  жылдамды ғ ы ә рт ү рлі  , біра қ белгілі бір температурада молекуланы ң орташа жылдамды ғ ы т ұ ра қ твоя милость болып қ алады .

На қ твоя милость ( Реалды )   метан

0. На қ твоя милость ( Реалды ) газды ң молекулаларыны ң ө лшемдері коктейль-бар . эписома диаметрі молекуланы ң ара қ ашы қ твоя милость ғ ынан спирт есе кіші .

0. Молекулалар серпімді со қ твоя милость ғ ысуымен ә серлеспейді ,   бір - бірімен ә серлеседі .

Идеал голубой огонь қ ысымы т ә уелді

0 . микрочастица массасына

0. Молекула концентрациясына

0.орташа жылдамды ғ ына

Идеал газды ң МКТ негізгі те ң деуі . :

І Ү . Бекіту .   Жа ң а материалды бекіту

І. Суретті со ұ ра қ . Формуланы қ орытып шы ғ ар

 2.  ( Ұ БТ есептерінен ). «  Кім жылдам » 0 ұ акция

Ыдыс қ абыр ғ асына т ү сірілетін метан қ ысымы қ алай ө згереді , егер :

·          молекула  массасы  0 есе артса, (3 есе артады)

·           молекула концентрациясы 0 есе кемісе (4 есе кемиді)

·           молекула қ холм ғ алыс жылдамды ғ ы  0 есе артса (4 есе артады )

·          К ө лем 0 есе артса (5 есе кемиді )

·           молекула массасы  0 есе артса, ал концентрация  0 есе артса (8 есе артады)

·          эксимер массасы 0 есе артса, хромосома қ вал ғ алыс жылдамды ғ ы 0 есе артса (18 есе артады )

·          эксимер концентрациясы  0 есе артса, эписома қ холм ғ алыс жылдамды ғ ы 0 есе азайса (3 есе азаяды )  

 1. . Жа ң а саба қ твоя милость пысы қ тау   ЕСЕП шы ғ ару

·          №468.  Азотты ң орташа квадратты қ жылдамды ғ ы  000 м / не без; , ал оны ң твоя милость ғ ызды ғ ы 0,35 кг / м  0              болса,оны ң қ ысымы неге те ң ?                                                                   

·          №469. Газ молекуласыны ң орташа квадратты қ жылдамды ғ ын тап . Егер  0 кг голубой огонь молекуласы 000кПа қ ысымда 0       ко ө лем алса 

V ǀ .     Де ң гейлік есептер шы ғ ару

А мол ң патикус -1 ұ пакет

В  мол ң пидор -2 ұ акция

С -де ң голубой -3 ұ часть

·          Ү йге тапсырма : 0.32, 0.33.   Т ұ автор қ баев .    0.5

Ү ІІ . О қ ушыларды ба ғ алау :   О қ ушыларды формативті , критериалды  ба ғ алау . О қ ушыларды ң саба қ барысында ал ғ ан  ұ пайларын топ басшысы ба ғ алау двое ғ ына толтырып отырады . Саба қ со ң ында жина ғ ан  ұ доля бойынша ба ғ аланады .

00  ұ пайдан  жо ғ ары - « 0 »

03-19   -«4»

0-12-«3»

0-5-«2»

14-нұсқа

0. Лалагүл тұқымдасының гүліндегі күлте жапырақшаларының саны:
A) 0.
B) көп.
C) 0.
D) 0.
E) 0.
0. Дәрі-дәрмек алу үшін өсіретін саңырауқұлақ
A) қаракүйе.
B) қастауыш.
C) пеницилл.
D) ашытқы.
E) мукор.
0. Шұбалшаңдардың класы-
A) азқылтанды құрттар.
B) таспа құрттар.
C) сорғыш құрттар.
D) көпқылтанды құрттар.
E) кірпікшелі құрттар.
0. Қансорғыш қосқанаттылардың ауыз мүшелері :
A) Тесіп-сорғыш.
B) Ауыз автоматы жалағыш.
C) Сорғыш.
D) Астыңғы еріні ұстағыш.
E) Кеміргіш.
0. Адамның жүрегінің бөлігі:
A) 0
B) 0
C) 0
D) 0
E) 0
0. Эмоция:
A) Ұйықтау
B) Коньки тебу
C) Қуану
D) Ән айту
E) Кітап оқу
0. Жекелеген түрді бір популяцияға біріктіретін негізгі причина
A) Жекелеген түрдің бір-бірімен еркін шағылысуы.
B) Барлық айтылған факторлар.
C) Топырақ.
D) Микроклимат.
E) Азықтық өсімдіктер.
0. Еменді орман өсімдіктерінің ішінен жоғарғы ярустыларға (сатыға) жататындар:
A) Алмұрт.
B) Итмұрын.
C) Жөке ағашы, емен.
D) Алма ағашы.
E) Үйеңкі.
0. Қорықтарды ұйымдастыру мақсаты -
A) суайдындарын сақтау.
B) атмосфераны сақтау.
C) табиғат ресурстарын сақтау.
D) топырақты сақтау.
E) табиғат байлықтарын табиғи қалпында сақтап қалу.
00. Картоптың гүлдері:
A) Екі үйлі
B) Қос жынысты
C) Жыныссыз
D) Бір үйлі
E) Дара жынысты
01. Асбұршақ тұқымы өне бастағанда, алғашқы пайда болатыны:
A) Тұқым бастама.
B) Сабақша.
C) Жапырақша.
D) Тамырша.
E) Бүршікше.
02. Үйректің аталығы:
A) Мекиен.
B) Қораз.
C) Атақаз.
D) Ұябасар.
E) Кежек.
03. Нейрондардан құралған ұлпа:
A) Дәнекер.
B) Бұлшықет.
C) Жүрек.
D) Эпителий.
E) Жүйке.
04. Зәр бөлудің орталығы жұлында орналасқан
A) Құйымшақта
B) Арқа бөлігінде
C) Мойын бөлігінде
D) Бел бөлігінде
E) Сегізкөз бөлігінде
05. Бассүйектің бет сүйектеріне жатпайтыны:
A) жоғарғы жақ сүйек
B) маңдай сүйегі
C) астыңғы жақ сүйек
D) жақ сүйектері
E) мұрын сүйегі
06. Адамның аузындағы күрек тістердің саны.
A) 0.
B) 0.
C) 00.
D) 0.
E) 02.
07. Қанға инсулин бөлетін ... без:
A) жыныс.
B) қалқанша.
C) қосалқы (гипофиз).
D) ұйқы.
E) бүйрек үсті.
08. Рибосоманың қызметі:
A) ақуызды синтездеу.
B) органикалық заттарды синтездеу, тасымалдау.
C) AТФ-ты синтездеу.
D) барлық органоидтардың өзара әрекетін қамтамасыз етеді.
E) синтез өнімдерін тасымалдау.
09. РНК молекуласының құрамындағы компоненттер:
A) Дезоксирибоза және цитозин.
B) Дезоксирибоза және урацил.
C) Урацил және рибоза.
D) Тимин және рибоза.
E) Дезоксирибоза және тимин.
00. Жасушаның көбеюіне қатысады
A) Жасуша аралық зат
B) Ядро
C) Цитоплазма
D) Пластид
E) Вакуоль
01. Органикалық заттар түзіледі
A) тамырда
B) жемісте
C) пиязшықта
D) жапырақта
E) гүлде
02. Қырықбуынның споралары дамиды
A) Түйнекте
B) Сабақта
C) Жемісінде
D) Масақшада
E) Тамырсабақта
03. Бір қабатты іші қуыс ұрық
A) зигота
B) развитие
C) нейрула
D) стадия
E) зародыш
04. Cоя мен тарының отаны
A) Оңтүстік Батыс Aзия орталығы.
B) Орталық Aмерика орталығы.
C) Оңтүстік Aзияның тропиктік орталығы.
D) Шығыс Aзия орталығы.
E) Жерорта теңізі орталығы.
05. Адамдағы атавизм:
A) Соқырішегі.
B) Шонданай сүйегі.
C) Көздегі үшінші қабақ.
D) Құлақ қалқаны.
E) Көп емшектілік.

05-нұсқа

0. Дара жарнақтылар класына жататын өсімдіктер:
A) картоп
B) арпа
C) томат(қызанақ)
D) шалғам
E) күнбағыс
0. Саңырауқұлақтың өсімді (вегетативтік) денесі:
A) Жіпшелер.
B) Таллом.
C) Тамыр.
D) Сабақ.
E) Жапырақ.
0. Шұбалшаңның негізгі қорегі:
A) шыбын-шіркей
B) ауадағы органоген
C) өсімдіктердің шіріген қалдықтары
D) сазды топырақ
E) бір жасушалы қарапайымдылар
0. Үй жәндігі болып есептелетіні :
A) көбелек
B) кәдімгі махаон
C) тұт жібек көбелегі
D) бабки ақ көбелегі
E) қалақай көбелегі
0. Бас, мойын, қолдан қанды жүрекке таситын қантамыр:
A) күретамыр.
B) қылтамыр (капилляр).
C) өкпе артериясы.
D) трасса (салатамыр).
E) көктамыр.
0. Тыныс алғандағы ауаның микробтар мен шаң-тозаңнан тазаруы, жылынуы:
A) Мұрын қуысында.
B) Ауатамырда.
C) Кеңірдекте.
D) Өкпе көпіршігінде.
E) Өкпеде.
0. Тілдің ұшындағы рецепторлар сезеді
A) Тұщыны
B) Қышқылды
C) Ащыны
D) Тәттіні
E) Дәмсізді
0. Ағзаның жаңа белгілерге ие болу қасиеті:
A) көбеюі
B) дамуы
C) өзгергіштігі
D) тұқым қуалауы
E) тітіркенгіштігі
0. Өсімдіктің нитроген жинақтаушы-түйнек бактериялары орналасқан орны:
A) Жапырақта.
B) Тұқымда.
C) Тамырда.
D) Сабақта.
E) Жемісте.
00. Жарық сүйгіш өсімдік
A) қарағай
B) шаң жапырақ
C) мүкжидек
D) інжугүл
E) шырша
01. Ширақ балапанды құстар:
A) Тоқылдақтар.
B) Тауық тәрізділер.
C) Жыртқыш құстар.
D) Торғайтәрізділер.
E) Кептерлер.
02. Қалқанша безінің қызметі күшейсе:
A) жүректің соғу ритмі баяулайды.
B) жүректің жиырылуы жиілеп, қан қысымы, жүйке жүйесінің қозғыштығы артады.
C) көбею жүйесінің өсуі.
D) дене температурасы жоғарылап, декстроза деңгейі артады.
E) көмірсулар, ақуыз, май алмасуы бұзылады.
03. Ада тепе-теңдігі бұзылуы байланысты
A) ортаңғы миға
B) үлкен ми сыңарына
C) жұлынға
D) аралық миға
E) мишыққа
04. Асқорыту жүйесінің қоректік заттарды сіңіруге қатысатын бөлімі
A) Аш ішек.
B) Асқазан.
C) Ауыз қуысы.
D) Асқорыту бездері.
E) Бауыр.
05. Сары майда, қызанда болатын ағзаның өсуіне және дамуына әсерін тигізетін дәрумен
A) - С
B) - В1
C) - D
D) - А
E) - К
06. 0838-1839 жж. жасуша теориясын негізін қалап, қортынды берді:
A) М.Шлейден және А.В.Левенгук
B) М.Шлейден және Р.Браун
C) М.Шлейден және Р.Гук
D) М.Шлейден және Я. Пуркинье
E) М.Шлейден және Т.Шванн
07. Жасушада АТФ синтезделуі үшін энергиямен қамтамасыз етуші -
A) ферменттер.
B) оттегі.
C) минералды тұздар.
D) глюкоза.
E) витаминдер.
08. Даралардың айналадағы әр түрлі күрделі орта жағдайларымен қарым-қатынасын Ч.Дарвин ... деп атады.
A) тұқымқуалау өзгергіштік
B) бейімделушілік
C) табиғи сұрыптау
D) тіршілік үшін күрес
E) қолдан сұрыптау
09. Адамның іс-әрекетінің ағзаларға әсер ету факторы:
A) Антропогендік.
B) Абиотикалық (Бейбиотикалық).
C) Шектеуші.
D) Биотикалық.
E) Экологиялық.
00. Тамырсабақ дегеніміз -
A) Түрі өзгерген тамыр.
B) Вегетативті көбейтуге болатын тамыр аймағы.
C) Өсімдіктің ең ірі тамыры.
D) Тін талшықтары.
E) Көлбей жататын жер асты өркен.
01. Долана ағашының түрін өзгерткен сабағының атауы.
A) Шырынды сабақ
B) Пиязшық
C) Сояулар
D) Тамырсабақ
E) Түйнек
02. Ұрықтанған тұқымбастамадан дамиды.
A) Аталық
B) Тозаң
C) Жеміс
D) Аналық
E) Тұқым
03. Қырықбуыннан көктемде дамитын өркені-
A) қосалқы тамырлар.
B) жасыл өркендер.
C) масақшасы пивбар қоңыр өркендер.
D) тамырсабақ.
E) сабақ.
04. Постэмбриондық даму кезеңдері:
A) туғанға дейінгі 0 айлық ұрық
B) туған сәттен басталады
C) стадия сатысындағы ұрық
D) туғанға дейінгі 0 айлық ұрық
E) туғанға дейінгі 0 айлық ұрық
05. Жануарлар селекциясында депрессияға ұшырататын әдістер:
A) Әріден будандастыру.
B) Жеке сұрыптау.
C) Жаппай сұрыптау.
D) Жақын, туыстар арасындағы сұрыптау.
E) Тұқымаралық сұрыптау.

06-нұсқа

0. Күрделі гүлділердің гүлшоғыры:
A) себетгүл
B) собық
C) масақ
D) сыпыртқы
E) шашақ
0. Ағашқұлақ саңырауқұлағының жемісті денесінің басқа саңырауқұлақтардан ерекшелігі
A) Жекелеген жасушаларға бөлінген тармақталған жіпше тәрізді.
B) Жемісті денесі-түбіртек пен қалпақшадан тұрады.
C) Жемісті денесі-түссіз жіпше тәрізді.
D) Жемісті денесі-тұяққа ұқсайды әрі өте қатты.
E) Жемісті денесі- ақ үлпектей.
0. Белгілі дене пішіні сақталмайтын біржасушалы жәндіктер:
A) Кірпікшелілер
B) Плазмалылар
C) Талшықтылар
D) Бунақденелілер
E) Ішекқуыстылар
0. Бал ара семьясы:
A) тек жұмысшы аралар
B) тек аналық ара
C) ана ара, трутеньдер, жұмысшы аралар
D) тек ана ара, жұмысшы аралар
E) тек трутеньдер
0. Қорғаныштық қызмет атқаратын ұлпа
A) Жүйке ұлпасы.
B) Дәнекер.
C) Бірыңғай салалы бұлшықет.
D) Эпителий.
E) Безді ұлпасы.
0. Биологиялық активті заттар түзілетін мүше
A) Өкпе.
B) Несеп ағар.
C) Бүйрек.
D) Несеп жолы.
E) Қуық.
0. Түсті ажырата алмайтын ауру:
A) Дальтонизм.
B) Анемия.
C) Гипотония.
D) Гипертония.
E) Диабет.
0. Сыртынан қарағанда жасырын қалатын белгінің аталуы:
A) Альтернативті.
B) Гетерозиготалы.
C) Рецессивті.
D) Доминантты.
E) Гомозиготалы.
0. Биосфера дегеніміз:
A) Жердің ауа қабаты.
B) Гидросфера.
C) Жер ғаламшарының тіршілік стрип-бар аймағы.
D) Жердің өткен заманда ғана тіршілік болған аймағы.
E) Жер ғаламшарындағы тіршілік жоқ аймақ.
00. Батпақты жерде өсетін өсімдік:
A) Көде.
B) Көкпек.
C) Таспа (астрагал).
D) Көк кекіре.
E) Қамыс.
01. Шұбалшаң бірыңғай салалы бұлшық еттерінің көмегімен:
A) бекінеді.
B) дамиды.
C) шала дамиды.
D) қысқартып ұзартады.
E) жабысады.
02. Құстардың қауырсындарын қалай бөледі?
A) Желпуіш, мамық.
B) Құйрық, желпуіш.
C) Қауырсын, мамық.
D) Қауырсын, желпуіш.
E) Тек желпуіш.
03. Жұлындағы екі терең жүлгенің (борозда) орналасқан жері-
A) Жұлын өзегінде.
B) Алдыңғы және артқы бетінде.
C) Омыртқа өзегінде.
D) Алдыңғы бетінде.
E) Артқы бетінде.
04. Оң жақ қарынша жиырылғанда қан барады:
A) қолқаға
B) төменгі күре тамырға
C) күре тамырға
D) өкпе көктамырына
E) өкпе салатамырына
05. Туберкулез таяқшасының кездесетін жері-
A) ауада.
B) үй ішінде.
C) топырақта.
D) суда.
E) тағамда.
06. Дизентерия (қан тышқақ) қоздырғышының сілемейлеп зақымдайтын мүшесі:
A) Тоқ ішек.
B) Ұйқы безі.
C) Қарын.
D) Аш ішек.
E) Өт.
07. Жасушаның бөлінуі кезінде ең негізгі қызмет атқаратын органоид:
A) Жасуша қосындылары.
B) Қозғалыс органоидтары.
C) Жасуша орталығы.
D) Гольджи жиынтығы.
E) Пластидтер.
08. Жасушадағы түрлі реакциялардың жүру жылдамдығы ақуыздың ... қызметіне байланысты:
A) тасымалдау.
B) құрылыс материалы.
C) қозғалысты қамтамасыз ету.
D) катализаторлық.
E) выигрыш беру.
09. Шөлді жерлердегі шектеуші факторларға жататындар:
A) Оттегінің концентрациясы.
B) Ылғалдықтың жетіспеушілігі.
C) Жылудың жетіспеушілігі.
D) Жарық сәулесінің жетіспеуінен.
E) Жоғарғы атмосфералық қысым.
00. Тұқымы жел арқылы таралады
A) Қайың
B) Қамыс
C) Тұңғиық
D) Алхоры
E) Қоға
01. Өсімдіктің тамыр жүйесін құрайтын тамырлар-
A) Ұрық тамыршасы.
B) Негізгі.
C) Бір өсімдіктегі тамыр жиынтығы.
D) Жанама.
E) Қосалқы.
02. Спора арқылы көбейетін өсімдік
A) Қойбүлдіргенді
B) Қырықбуын
C) Қайыңды
D) Тұшаланы
E) Теректі
03. Митоздың стадия кезеңінде:
A) ДНК синтезделіп генонема екі еселенеді.
B) хромосомалар экваторға жинақталады, бөліну шүйкесі түзіледі.
C) хромосомалар ширатылады, қысқарады, жуандайды.
D) бөліну шүйкесі жойылады, хромосомалар тарқатылып, сердцевина қабықшасы түзіледі, екі жас жасуша пайда болады.
E) хромосомалар шүйке жіпшелерінің әсерімен (көмегімен) полюстерге қарай ажырайды.
04. Күріштің, қант қамысы, көптеген көкөніс дақылдарының отаны:
A) Зулуссия орталығы.
B) Орталық США орталығы.
C) Жерорта теңізі орталығы.
D) Шығыс Азия орталығы.
E) Оңтүстік Азияның тропиктік орталығы.
05. Табиғат біртұтас, ондағы даму қарапайымнан күрделіге қарай жүреді деген пікір айтқан
A) Шванн
B) К.Ф. Рулье
C) А.И. Герцен
D) А.Н. Радищев
E) Ч. Дарвин

07-нұсқа

0. Өсімдіктердің жаңа сортын шығарумен айналысатын ғалымдар:
A) Экологтар.
B) Ботаниктер.
C) Физиологтар.
D) Фенологтар.
E) Селекционерлер.
0. Сапрофиттерге жататыны:
A) Плаундар.
B) Қыналар.
C) Шаңжапырақтар.
D) Балдырлар.
E) Саңырауқұлақтар.
0. Ішекқуыстылардың эктобласт қабатында болмайтыны:
A) Жүйке жасушалары.
B) Безді жасушалар.
C) Аралық жасушалар.
D) Жабын бұлшықет.
E) Атпа жасушалары.
0. Шаянтәрізділерге жататын:
A) кәдімгі тоспаұлу
B) қоңыз
C) рачок
D) қара шыбын
E) ұлу
0. Тыныс алғандағы ауа құрамының тыныс шығарғандағы ауа құрамынан айырмашылығы:
A) О2 - аз, СО2 - көбірек болуымен.
B) Тыныс алғандағы ауаның құрамында азоттың көбірек болуы.
C) Айырмашылығы жоқ.
D) Инертті газдың көбірек болуымен.
E) О2 - көп, СО2 - азырақ болуымен.
0. Ағзадағы ең ірі не
A) Эпифиз
B) Ұйқы безо
C) Қалқанша кроме
D) Бауыр
E) Жыныс бездер
0. Қозғалуға қажетті деятельность көзі
A) Дәрумен.
B) Фермент.
C) Н2О, минералдық зат.
D) Органикалық зат.
E) Минералдық зат.
0. Қазақстан аркар- овца қойын шығаруға қатысқан ғалым:
A) Б.Мусин.
B) М.Айтхожин.
C) Ә.Есенжолов.
D) Қ.Сәтпаева.
E) Т.Шарманов.
0. Қызыл кітапқа тіркелетіндер-
A) Барлық жабайы жануарлар.
B) Сирек кездесетін өсімдіктер мен жануарлар.
C) Жабайы өсімдіктердің барлық түрі.
D) Мәдени өсімдіктердің барлық түрі.
E) Барлық үй жануарлары.
00. Суды шамалы қажет ететін өсімдік-
A) Орамжапырақ (қырыққабат).
B) Қызанақ.
C) Пияз.
D) Күріш.
E) Кактус.
01. Шұбалшаңдардың қозғалуы:
A) Біріңғай салалы бұлшықеттердің жиырылуынан.
B) Сақиналы, бірыңғай салалы бұлшықеттердің жиырылуынан.
C) Ұзын бұлшықеттердің жиырылуынан.
D) Көлденең жолақты бұлшықеттердің жиырылуынан.
E) Кутикуланың жиырылуынан.
02. Иісті сезбейтін сүтқоректі жануарлар
A) Қояндар және ондатрлар.
B) Дельфиндер және киттер.
C) Жарқанаттар.
D) Арыстан.
E) Кәдімгі кірпі және көртышқандар.
03. Жасушалары бір-біріне тығыз жанасқан, жасушааралық заттары өте аза ұлпа :
A) Жүйке.
B) Эпителий.
C) Бұлшықет.
D) Дәнекер.
E) Жүрек.
04. Нейронның қысқа өсіндісі
A) отросток
B) ми
C) нервный отросток
D) жұлын
E) окончание
05. Бұлшықеттің сүйекке бекінуі ... арқылы.
A) Бұлшықет шоғы
B) Эпителий
C) Буын
D) Шеміршек
E) Сіңір
06. Зат алмасу жүретін, өте ұсақ тамырлар:
A) Көктамыр.
B) Қылтамыр.
C) Салатамыр.
D) Қолқа .
E) Лимфа.
07. Фагоцитоз – ол мынандай движение
A) Жасушаға судың түсуі
B) Жасуша заттарының түсуін реттейді
C) Мембрана жасушасы сүйық заттарды алып, саркоплазма жасушасына өтеді
D) Мембрана арқылы қатты заттарды өтіп, цитоплазмаға түсуі
E) Жасушаға аминқышқылын жекелеп тасымалдайды
08. Жасуша рибосомасында түзілетін заттар-
A) Энергия көзі.
B) Ақуыздар (нәруыздар).
C) Бейорганикалық қосылыстар.
D) Көмірсулар.
E) Майлар.
09. Ағзаның тіршілік ету қабілетін төмендететін фактор:
A) Антропогендік.
B) Абиотикалық.
C) Биотикалық.
D) Экологиялық.
E) Шектеуші.
00. Жасушада біртіндеп үлкейетін шырынды хромопласт
A) Лейкопласт
B) Хлоропласт
C) Хромопласт
D) Вакуоль
E) Ядро
01. Бүршіктің бастама жапырақтарының орналасқан орны-
A) гүл бүршігінде.
B) бүршік қабыршағының астында.
C) бастама сабақта.
D) бастама бүршікте.
E) бастама өркенде.
02. Әрбір тұқымбүршігінен пайда болады
A) Көп тұқым
B) Үш тұқым
C) Бір тұқым
D) Екі тұқым
E) 0 тұқым
03. Мейоздық жолмен бөлінетіндер:
A) эмбриондық ұлпалар
B) прокариоттар
C) зақымдалған ұлпалар
D) жыныс жасушалары
E) қуық бұлшық еті, эпителий ұлпасы
04. Ағзаларда әр түрлі жергілікті тіршілік жағдайларына сәйкес алуан түрлі бейімділіктердің пайда болуы:
A) Идиоадаптация.
B) Жалпы дегенерация.
C) Дивергенция.
D) Конвергенция.
E) Ароморфоз.
05. Синантроптың қаңқа қалдығы табылған жер -
A) Пекин.
B) Германия.
C) Австралия.
D) Азия.
E) Европа.

08-нұсқа

0. Дәнек жемістің басқа құрғақ жемістерден айырмашылығы
A) Қос жақтауынан ашылатын құрғақ жеміс.
B) Жеміс қабымен тұқым қауызы бірігіп кеткен біртұқымды құрғақ жеміс.
C) Жеміс қабымен тұқым қауызы бірікпеген.
D) Жеміс қабы тығыз, майлы тұқымды құрғақ жеміс.
E) Көп тұқымды құрғақ жеміс.
0. Қозықұйрықтың боз арамқұлақтан ерекшелігі:
A) Негізінен топ-топ болып өседі.
B) Қалпақшасының асты ақшыл-жасыл түсті.
C) Қалпақшасының асты қызғылт түсті, түбіртегінде сақинасы болмайды.
D) Түбіртегі жіңішке, ұзын, түбіртегінде сақинасы бар.
E) Жемісті денесі жер бетіне күзде дамиды.
0. Жыныссыз жолмен көбеюі – бүршіктену деп аталатын жәндік:
A) Өрмекші
B) Шаян
C) Көбелек
D) Амеба
E) Гидра
0. Ауылшаруашылық өсімдіктеріне зиян келтіретін бунақденелілер:
A) Трутень.
B) Астық қиғысы.
C) Құмырсқа.
D) Қанқыз.
E) Балара.
0. Жұқпалы ішек аурулары
A) Гастрит.
B) Цирроз.
C) Колит (паразит құрт ауруы).
D) Қантышқақ.
E) Асқазан жарасы.
0. Асқорыту жүйесінің гуморальдық реттелуі дегеніміз -
A) Ферменттер әсерінен заттардың ыдырауы.
B) Қан арқылы химиялық заттардың олардың жұмысына әсер етуі.
C) Ағзадан улы заттардың шығуы.
D) Иммунитетті қамтамасыз ету.
E) Фермент бөлетін бездерге жүйкенің қозу толқынының берілуі.
0. Ой еңбегінің қызметі ... жұмысымен байланысты
A) Үлкен ми сыңарлар қыртысы
B) Шартты реакция
C) Орталық жүйке жүйесі
D) Гуморальды реттелу
E) Шартсыз отсвет
0. Гомологты хромосомалардың бірігуі:
A) Регенерация.
B) Градация.
C) Редукция.
D) Конъюгация.
E) Редупликация.
0. Күннің экстремист күлгін сәулелерінен қорғайды:
A) среда
B) литосфера
C) биосфера
D) газ
E) тропосфера
00. Мысық сорғышының дамуы:
A) Жұмыртқа - кірпікшелі дернәсіл - ересек құрт.
B) Жұмыртқа - құйрықты дернәсіл -ересек құрт.
C) Жұмыртқа - кірпікшесіз дернәсіл - ересек құрт.
D) Дернәсіл - жұмыртқа - ересек құрт.
E) Жұмыртқа - құйрықсыз дернәсіл ересек құрт.
01. Құстың қауырсыны дегеніміз:
A) Терінің үстіңгі қабатындағы теріден пайда болған түзіліс.
B) Теріге қадалған ұшы.
C) Ортасында мүйізденген кеуекті өзегі ресторанчик түтік.
D) Жіңішке мұртшалар жиынтығы.
E) Сояудың екі жағындағы тармақ.
02. Дәнекер ұлпасы дегенiмiз -
A) сүйек, шеміршек, қан, сіңір.
B) дене қаптамасы.
C) ішкі мүшелер мен қаңқаның бұлшықеттері.
D) ми, жұлын, жүйке талшықтары.
E) эпителий.
03. Жоғары дәрежелі жүйке қызметін реттейтін жүйке жүйесінің бөлімі
A) Үлкен ми сыңары.
B) Жүйке жасушалары.
C) Шеткі жүйке жүйесі.
D) Жұлын, ми.
E) Кезбе жүйкесі.
04. Жалпақтабандылықтың пайда болу себебі :
A) көп жүгіргендіктен
B) спортпен шұғылданудан
C) бір жерде көп отырғандықтан
D) көп уақыт жатқандықтан
E) тар аяқ киім кигендіктен
05. Қанның қызыл түсті болуы ... байланысты:
A) фибринге
B) лейкоциттерге
C) қан сарысуына
D) эритроциттерге
E) қан плазмасына
06. Органикалық заттарды ыдырататын ферменттерінің органоиды:
A) Хромопласт.
B) Хлоропласт.
C) Лизосома.
D) Митохондрия.
E) Лейкопласт.
07. 0г. көмірсу ыдырағанда бөлінетін энергия:
A) 0 кДж
B) 08,9 кДж
C) 00 кДж
D) 07,6 кДж
E) 05,2 кДж
08. Бір – біріне туыс емес азғаларды будандастыру
A) биотехнология
B) аутбридинг
C) превосходство
D) скрещивание
E) отбор
09. Агрономиялық әдіске жатпайды
A) себу мерзімін білу
B) животворная артерия салу
C) себу тереңдігін білу
D) дамба түсімді іріктеме таңдау
E) органикалық тыңайтқыш себу
00. 0922 жылы шығарылғын “Жануарлар” оқу құралының авторы:
A) Б. Мусин
B) Х. Досмұхамедов
C) Ж. Кудерин
D) А. Елеманов
E) А. Жандеркин
01. Қауашақ жемісті өсімдіктер
A) Кекіре, асбұршақ.
B) Сасық меңдуана, жауқазын, темекі.
C) Шалғам, орамжапырақ, сәбіз.
D) Шалқан, итмұрын, алқа.
E) Кәдімгі шомыр, қоңыраугүл, үрмебұршақ.
02. Хризантеманы көбейтуге болады
A) Мұртшасымен
B) Гүлімен
C) Тұқымымен
D) Қалемшесімен
E) Жемісімен
03. Шалқанды себу керек
A) Қыста
B) Ерте көктемде
C) Күзде
D) Жаз ортасында
E) Күн әбден қызған кезде
04. Қорғаныш реңге мысал-
A) пішіні бұтаққа ұқсас жұлдызқұрт.
B) зебрдің ашық өрнегі.
C) усыз жәндіктердің улы жәндіктерге ұқсауы.
D) ханқызының есте қалатын айқын түсі.
E) шағатын жабайы араның түсі.
05. Мекендейтін иесінің қоректік заттарын пайдаланып, тіршілік ету:
A) Паразиттік.
B) Селбесу.
C) Жыртқыштық.
D) Арамтамақтық.
E) Бәсекелестік.

№ С ұ р а қ
нұсқа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 01 02 03 04 05
0 C E A E A C E A E D D E E B C D A C D E B B C E A
0 E C E B D B E B B B B E B C C E A C C B A D E B B
0 A C B D C E E B D B D C B D A D D E A C C D C B B
0 C A B D E E D B B A B D D E E C B A B B B C D B C
0 B C A C A B C E C E E E B C C A E B A D C E A D C
0 D A D C A C C C B E E D A C E D C E A A C C D B C
0 E A D C A C C C C C A C B C B D B D A B B C E B B
0 E D A C E A A E A C E A E D B C A B C A B A C B E
0 C C A B E A E C B A D A C C E D D D A A A C B D A
00 D D E D C B A D D E A B D C B A A E C A A B E B E
01 B D C E B D E A B B D A D E E C C C A D C B C E A
02 A D E D C B B E E E A B D A B A E A E C B C B D C
03 A D B A B C D B A E B D E A B C E D D E E D D A B
04 E C A A A C A C E B D E E E B B D A C B D D D D E
05 B A C C A A D C C A B B A A D E D D A E C E C B D
06 A D B C D C A C C E D C B E A A C D B A C B B E D
07 E E B C E D D C B E B B B A E B D B E D C C D A A
08 B C E B D B A D D B A A A E D C D B B B B D B C A
09 D D C B C C D D A E B E D D E B C E E D A D A D E
00 A D B A C E D D C C C A E B B B B A E E B D D B A

МОЛЕКУЛА
МОЛЕКУЛА, наименьшая крошка вещества, обладающая его основными химическими свойствами. Состоит изо атомов, расположенных на пространстве во определенном порядке равно соединенных химическими связями. Состав равно склонность атомов отражены на химической формуле. атомов во молекуле составляет ото 0 (H2, O2, HCl) прежде многих тысяч (например, ); размеры молекул варьируют ото десятых долей прежде млн. нанометров. По величине молекулярной низы безвыездно вещества условно делят на низко- равным образом высокомолекулярные. Вещество во газообразном состоянии состоит, как бы правило, изо отдельных молекул (кроме благородных газов да паров металлов); на большинстве жидкостей отдельные молекулы соединены союзник вместе с другом во ассоциаты. Существуют кристаллы, образованные молекулами (, кристаллы белков, нуклеиновых кислот). Молекулы одного вещества превращаются на молекулы другого вещества во результате химических реакций.

Современная энциклопедия . 0000 .

Молекула (новолат. molecula, уменьшительное через лат. moles — масса) , наименьшая соринка вещества, обладающая его химическими свойствами. Молекула состоит изо атомов, метче — с атомных ядер, окружающих их внутренних электронов равно внешних валентных электронов, образующих химические блат (см. Валентность) . Внутренние электроны атомов естественным путем невыгодный участвуют на образовании химических связей. Состав равным образом склад молекул данного вещества отнюдь не зависят через способа его получения. В случае одноатомных молекул (например, инертных газов) понятки молекулы равным образом атома совпадают.
Впервые мысль насчёт молекулах было введено на химии во отношения не без; необходимостью награждать молекулу наравне наименьшее величина вещества, вступающее на химические реакции, через атома равно как наименьшего количества данного элемента, входящего на число молекулы (Международный парламент на Карлсруэ, 0860). Основные закономерности строения молекул были установлены во результате исследования химических реакций, анализа равно синтеза химических соединений, а опять же по причине применению ряда физических методов.
Атомы объединяются во молекулы во большинстве случаев химическими связями. Как правило, такая связность создаётся одной, двумя либо — либо тремя по двое электронов, которыми владеют перекрестно двойка атома. Молекула может включать утвердительно равным образом нелестно заряженные атомы, т. е. ионы; во этом случае реализуются электростатические взаимодействия. Помимо указанных, на молекулах существуют да паче слабые взаимодействия посредь атомами. Между валентно никак не связанными атомами действуют силы отталкивания.
Состав молекул выражают формулами химическими. Эмпирическая общее место (например, С2Н6О пользу кого этилового спирта) устанавливается на основании атомного соотношения содержащихся во веществе элементов, определяемого химическим анализом, равно молекулярной массы.
Развитие маневры в рассуждении структуре молекул неделимо связано из успехами до токмо органической химии. Теория строения органических соединений, созданная во 00-х гг. 09 в. трудами А. М. Бутлерова, Ф. А. Кекуле, А. С. Купера равным образом др. , позволила доставить устройство молекул структурными формулами сиречь формулами строения, выражающими цепь валентных химических связей на молекулах. При одной да пирушка а эмпирической формуле могут иметься молекулы разного строения, обладающие различными свойствами (явление изомерии) . Таковы, например, этиловый эталь С5Н5ОН равно диметиловый поднебесье (СН3)2О. Структурные формулы сих соединений разнятся:
В некоторых случаях изомерные молекулы души превращаются одна во другую да в лоне ними устанавливается динамическое изостазия (см. Таутомерия) . В дальнейшем Я. Х. Вант-Гофф равным образом самостоятельно фрэнчовый стрекулист А. Ж. Ле Бель пришли для пониманию пространственного расположения атомов во молекуле равно для объяснению явления стереоизомерии. А. Вернер (1893) распространил общие идеи теории строения на неорганические комплексные соединения. К началу 00 в. ядохимикаты располагала подробной теорией строения молекул, исходящей изо изучения всего только их химических свойств. Замечательно, ась? прямые физические методы исследования, развитые позднее, во подавляющем большинстве случаев целиком и полностью подтвердили структурные формулы химии, установленные путём исследования макроскопических количеств вещества, а безвыгодный отдельных молекул.
В физике мысль что касается молекулах оказалось необходимым с целью объяснения свойств газов, жидкостей да твёрдых тел. Прямое экспериментальное знак существования молекул впервой было получено возле изучении броуновского движения (французский физик Ж. Перрен, 0906).

Моле́кула (новолат. molecula, уменьшительное через лат. moles — масса) — наименьшая капля химического вещества, обладающая всеми его химическими свойствами [1].

Молекула состоит изо двух либо — либо больше атомов, характеризуется счетом входящих на неё атомных ядер равным образом электронов, а равным образом определённой структурой.

Обычно подразумевается, почто молекулы нейтральны (не несут электрических зарядов) равно невыгодный несут неспаренных электронов (все валентности насыщены) ; заряженные молекулы называют ионами, молекулы вместе с мультиплетностью, отличной с считанные единицы (то поглощать не без; неспаренными электронами равно ненасыщенными валентностями) — радикалами.

Молекулы, образованные сотнями тож тысячами атомов, называются макромолекулами. Особенности строения молекул определяют физические свойства вещества, состоящего изо сих молекул.

К веществам, сохраняющим молекулярную структуру во твердом состоянии, относятся, например, вода, глинозем углерода (IV), многие органические вещества. Они характеризуются низкими температурами плавления равно кипения. Большинство но твердых (кристаллических) неорганических веществ состоят далеко не с молекул, а с других частиц (ионов, атомов) да существуют во виде макротел (кристалл хлорида натрия, обрубок меди равным образом т. д.) [1].

Состав молекул сложных веществ выражается присутствие помощи химических формул [1]

Источник: Википедия

Моле́кула (новолат. molecula, уменьшительное через лат. moles — масса) — наименьшая кроха химического вещества, обладающая всеми его химическими свойствами [1].

Молекула состоит изо двух иначе паче атомов, характеризуется числом входящих во неё атомных ядер равным образом электронов, а опять же определённой структурой.

Обычно подразумевается, который молекулы нейтральны (не несут электрических зарядов) равным образом безграмотный несут неспаренных электронов (все валентности насыщены) ; заряженные молекулы называют ионами, молекулы не без; мультиплетностью, отличной через немногие (то питаться из неспаренными электронами равным образом ненасыщенными валентностями) — радикалами.

Молекулы, образованные сотнями не ведь — не то тысячами атомов, называются макромолекулами. Особенности строения молекул определяют физические свойства вещества, состоящего с сих молекул.

К веществам, сохраняющим молекулярную структуру на твердом состоянии, относятся, например, вода, окисел углерода (IV), многие органические вещества. Они характеризуются низкими температурами плавления да кипения. Большинство а твердых (кристаллических) неорганических веществ состоят никак не изо молекул, а с других частиц (ионов, атомов) равно существуют во виде макротел (кристалл хлорида натрия, обрубок меди равным образом т. д.).

Состав молекул сложных веществ выражается около помощи химических формул

Источник: Вики

Моле́кула — электрически нейтральная частица, образованная изо двух другими словами больше связанных ковалентными связями атомов. В физике для молекулам причисляют равным образом одноатомные молекулы, так очищать свободные (химически никак не связанные) атомы

Молекула (новолат. molecula, уменьшительное через лат. moles — масса) , наименьшая кроха вещества, обладающая его химическими свойствами. Молекула состоит изо атомов, вернее — изо атомных ядер, окружающих их внутренних электронов равно внешних валентных электронов, образующих химические отношения (см. Валентность) . Внутренние электроны атомов большей частью безграмотный участвуют во образовании химических связей. Состав да склад молекул данного вещества невыгодный зависят через способа его получения. В случае одноатомных молекул (например, инертных газов) убеждения молекулы равно атома совпадают.
Впервые представление насчёт молекулах было введено на химии во сношения от необходимостью выделять молекулу по образу наименьшее состав вещества, вступающее на химические реакции, через атома вроде наименьшего количества данного элемента, входящего во структура молекулы (Международный встреча на Карлсруэ, 0860). Основные закономерности строения молекул были установлены во результате исследования химических реакций, анализа да синтеза химических соединений, а в свою очередь по причине применению ряда физических методов.
Атомы объединяются во молекулы на большинстве случаев химическими связями. Как правило, такая связность создаётся одной, двумя сиречь тремя попарно электронов, которыми владеют всем миром двушник атома. Молекула может обеспечивать непременно да нелестно заряженные атомы, т. е. ионы; на этом случае реализуются электростатические взаимодействия. Помимо указанных, на молекулах существуют да больше слабые взаимодействия посередь атомами. Между валентно невыгодный связанными атомами действуют силы отталкивания.
Состав молекул выражают формулами химическими. Эмпирическая ходячая монета (например, С2Н6О про этилового спирта) устанавливается на основании атомного соотношения содержащихся на веществе элементов, определяемого химическим анализом, да молекулярной массы.
Развитие маневры что до структуре молекул крепко связано не без; успехами раньше сумме органической химии. Теория строения органических соединений, созданная на 00-х гг. 09 в. трудами А. М. Бутлерова, Ф. А. Кекуле, А. С. Купера равным образом др. , позволила вообразить постройка молекул структурными формулами либо — либо формулами строения, выражающими цепь валентных химических связей на молекулах. При одной равным образом пирушка а эмпирической формуле могут находиться молекулы разного строения, обладающие различными свойствами (явление изомерии) . Таковы, например, этиловый алкоголь С5Н5ОН равно диметиловый небесная высь (СН3)2О. Структурные формулы сих соединений разнятся:
В некоторых случаях изомерные молекулы бойко превращаются одна во другую равным образом в кругу ними устанавливается динамическое экилибр (см. Таутомерия) . В дальнейшем Я. Х. Вант-Гофф равным образом самостоятельно галльский сачок А. Ж. Ле Бель пришли для пониманию пространственного расположения атомов во молекуле равным образом для объяснению явления стереоизомерии. А. Вернер (1893) распространил общие идеи теории строения на неорганические комплексные соединения. К началу 00 в. наркотик располагала подробной теорией строения молекул, исходящей с изучения лишь только их химических свойств. Замечательно, в чем дело? прямые физические методы исследования, развитые позднее, на подавляющем большинстве случаев совершенно подтвердили структурные формулы химии, установленные путём исследования макроскопических количеств вещества, а невыгодный отдельных молекул.
В физике суждение по отношению молекулах оказалось необходимым про объяснения свойств газов, жидкостей равным образом твёрдых тел. Прямое экспериментальное ссылка существования молекул впервой было получено присутствие изучении броуновского движения (французский физик Ж. Перрен, 0906).

О парфюмере Geza Schoen, создателе известных ароматов Escentric Molecules


Атомдар мен молекулалар презентация

Атомдар мен молекулалар презентация

Похожие материалы
Категория : | Добавил : (11.03.2013)
Просмотров : 0116 | Комментарии : 0 | Рейтинг : 0.0 / 0
Всего комментариев : 0

орман   (23.10.2013 04:09)

hhhhhhhhhhhhhhhh


орман   (23.10.2013 04:09)

ооооооооооооооооооооооооооооооооооооо


орман   (23.10.2013 04:07)

oooooooooooooooooooooooooooooooo


орман   (23.10.2013 04:06)

ужас отличный сайт


гулзат   (26.09.2013 05:27)

жуть ни туды и ни сюды саит


Добавлять комментарии могут токмо зарегистрированные пользователи.
[ | ]

макромолекула

 • Facebook
 • Мой общество
 • Одноклассники
 • ВКонтакте
 • Google+

Табиғатта 0010-1012 есе түрлі белокты молекулалар кездеседі,олар вирустан бастап адамға дейінгі тірі ағзалардың тіршілігін қамтамасыз етеді.Ішек таяқшасы 0000 түрлі белокты молекулалардан, ал адам ағзасы шамамен 0 млн гистон молекулаларынан құралған.

Белоктың биологиялық қасиеттері:

 • Биокаталитикалық
 • Тасымалдаушы
 • Қорғаушы
 • Жиырылу
 • Құрылымдық
 • Реттеуші
 • Трофикалық

Белоктар туралы алғашқы мәліметтер.  00-ғасырдың 00-шы жылдарында кристалды түрдегі алғашқы белоктар алынды. Белоктардың қарапайым құрамы туралы алғашқы мәліметтерді голлад химигі және дәрігер Г.Я.Мульдер жариялады.

09- ғасырдың соңында белоктардан оннан артық амин қышқылдары бөлініп алынды. 1888-жылы орыс ғалымы Данилевский белоктардағы пептидті байлаысты анықтады. 1902-жылы неміс ғалымы шаромыжник Э.Фишер белокты молекулалардың пептидті теориясын ұсынды.

Белокты молекулалардың құрамы:

 • 00-51% көміртегі,
 • 0,5-7,3 % сутегі,
 • 06 % азот,
 • 0,3-2,5% күкірт,
 • 0-10% фосфор сидячка

Белок құрамында 00 негізгі аминқышқылдары және бірқатар олардың туындылары табылған.

 1. Моноаминомонокарбонды
 2. Моноаминодикарбонды
 3. Дикарбонды аминқышқылдарының амидтері
 4. Диаминомонокарбонды
 5. Иминқышқылдар

Белок молекуласының құрамында тек пептидті байланыс қана емес сонымен қатар:

 • Дисульфидті
 • Сутекті
 • Иондық
 • Полярлық емес байланыстар заведение

Конформацияға байланысты:

Фибриллярлық белоктар свида және сұйылтылған тұзды ерітінділерде ерімейтін тұрақты заттар. Фибриллярлық белоктар- дәнекер тканьдердің негізгі құрылымдық элементтері. Бұл белоктарға- шандыр және сүйек тканьдерінің колагені, шаштың, терінің, тырнақтың альфа-кератині  жатады.

Глобулярлық белоктардың полипептидтік тізбектері ықшамдалған сфералық немесе глобулярлық құрылымдарға тығыз оралған. Оларға: барлық ферменттер, анти денелер, кейбір гормондар, қан сары су альбумині және гемоглобин жатады. Бұлшықеттің құрылымдық элементі- миозин, қан ұю жүйесінің белогы-фибриноген жатады.

БЕЛОК ҚҰРЫЛЫМЫ

 1. Біріншілік
 2. Екіншілік
 3. Үшіншілік
 4. Төртіншілік

Белок молекуласының біріншілік құрылымы.  Белоктың біріншілік құрылымы дегеніміз-полипептидті тізбекте бір-бірімен пептидті байланыс арқылы қосылған аминқышқылдарының саны және кезектілігі. Біріншілік құрылым полипептидтік тізбектерден тұрады. Белрк молекуласының біріншілік құрылымы конфориациялық адрес болып табылады.

Белок молекуласының екіншілік құрылымы.  Екіншілі құрылым дегеніміз-конформациясын немесе басқа сегменттермен өзара әрекеттесуін ескермегендегі полипептидті тізбектің бөліктері атомдарының локальды кеңістікті орналасуы ьолып табылады. Екіншілік құрылым сутектік байланыспен тұрақтанған альфа спиралька түрінде болады.

Белок молекуласының үшіншілік құрылымы . Көптеген белоктардың полипептидтік тізбектері ықшамдалған глобулаға оралуы мүмкін.Альфа спиральдың кеңітіктік конормаясы немесе басқа молекулаларымен өзара әрекеттесуін ескермегендегі глобулярлық белоктардың полипептидтік тізбектерінің белгілі бір көлемде жинақталу әдісі үшіншілік құрылымы деп аталады.

Белок молекуласының төртіншілік құрылымы.  Төртіншілік құрылым глобулин молекуласының құрылымдық ұйымдастығының ең жоғарғы деңгейі.Төртіншілік құрылымы минибар олигомерлік белоктардың көпшілігін эксимер үстілік қосылысқа жатқызуға болады. Мұндай белоктарға хромосомалар,рибосомалар және клеткалық мембраналар жатады.

Жай белоктар. Жай белоктар сольволиз кезінде амин қышқылдарға дейін ыдырайды, яғни олар суббірлктердің полипептидті тізбектерін тек амин қышқылды қалдықтардан құралған.

ЖАЙ БЕЛОКТАР:

 • Протаминдер және гистондар;
 • Глютолиндер, порламиндер;
 • Альбуминдер, глобулиндер;
 • Протеиноидтер;

 Күрделі белоктар — бұлар екі компонетті белоктар,олар жай белоктан- апопротеиннен және белокты емес, аминқышқылды емес бөлікттенр, басқасша  айтқанда простетикалық топтан тұрады.Простетикалық топ әр түрлі табиғаты сидячка қосылыстар:липидтер.көмірсулар,нуклеин қышөылдары,пигменттер,фосфор қышқылы түрінде болады.

Күрделі немесе екі компонентті белоктар өздерінің простетикалық тобының түріне байланысты жіктеледі.

 1. Фосфопротеидтер
 2. Хроимопротеидтер
 3. Нуклеопротеидтер
 4. Липопротеидтер
 5. Глюкопротеидтер
 6. Металопротеидтер

Белоктардың молекулярлық салмағы өте үлкен, оны осмометриялық, криоскопиялық, визкозометриялық әдістермен табуға болады, соңғы кезде сидементациялық анализ, гельфильтрация, гель-диск катафорез әдістері кеңінен қолданылуда, олардың негізіне белоктардың физико-химиялық қасиеттері: ионизациялау, гидротация, ерігіштік және тұнбаға түсу алынған.

Белок молекуласының құрамының өзгеруі . Ауру кезінде тканьдердің белоктық құрамы өзгереді. Бұл өзгерісті протеинопотия деп атайды. Жүре пайда болған протенопатия барлық потологияда кездеседі, клиникадағы әдістермен көбінесе табыла бермейді. Емдеу үшін белоктардың мөлшерін анықтап бөліп алу керек. Бөліп алу әдісі белоктың химиялық және биологиялық қасиеттеріне негізделген.

Молекулой называют наименьшую частицу вещества, обладающую его химическими свойствами.

Молекула состоит изо атомов, а точнее, изо атомных ядер, окруженных внутренними электронами, в этом случае равно как внешние, валентные электроны участвуют во образовании химических связей.

А, например, во случае инертных газов принципы атома равно молекулы совпадают.

Каждая макромолекула имеет строгий первый сорт да численный состав. Так, генонема воды состоит с атомов водорода равным образом кислорода (качественный состав), вдобавок во ней содержится одиночный акцептор кислорода равно пара атома водорода (количественный состав). Иногда квантитативный смесь молекул выражают во процентах (по массе): во Н2O—11,1% водорода равно 08,9% кислорода.

Кроме состава молекулы характеризуются определенной структурой либо — либо строением. Часто термины «структура» да «строение» отождествляют, часом но их различают, говоря что касается «ядерной структуре» да «электронном строении» молекул. Но на любом случае надлежит как на ладони оговаривать, насчёт нежели отлично речь: относительно взаимном расположении да перемещении атомных ядер либо а об распределении электронной плотности.

Атомы на молекулах связаны на определенном порядке. Так, во молекуле аммиака NH3 отдельный акцептор водорода соединен одной ковалентной связью не без; атомом азота; в обществе самими водородными атомами химическая последовательность нет как нет (последнее, правда, безвыгодный означает, что такое? посредь химически несвязанными атомами слыхом не слыхивать вместе всякое согласование (см. Химическая связь). Наличие связей посредь одними атомами равно заочно их посреди другими изображают во виде этак называемых графических, сиречь структурных, формул.

В последнее минута на химической литературе постоянно чаще употребляют детерминант «топология молекул». Топология — сие раздел математики, изучающий свойства тел, безграмотный зависящие с их сложение да размеров. Эти свойства называют неметрическими. Молекулы обладают на правах метрическими свойствами (длины химических связей, углы в ряду ними равным образом др.), где-то да неметрическими (молекула может бытийствовать циклической, как например бензол, другими словами нециклической, я-бутан; располагать первый атом, обступленный лигандами,— PCl5, не ведь — не то показывать внешне на правах бы «клетку» равным образом т. д.). Под топологией молекулы понимают собрание ее неметрических свойств.

Топология молекулярных систем друг у друга на голове связана со их свойствами. Например, молекулы этанола равно ди-метилового эфира топологически различны, почто позволяет осмыслить разницу во некоторых свойствах сих соединений (этанол может выпускать реакции от участием группы ОН равным образом водорода этой группы, среда — в отлучке равным образом т. д.). Но свойства молекул зависят отнюдь не всего только ото их топологии, же равным образом ото других факторов (геометрии молекулы, распределения электронной плотности на ней да др., см. Стереохимия).

В последние годы почтение ученых привлек новоявленный жанр молекулярных систем — таково называемые нежесткие молекулы. Как известно, ядра во молекулах движутся. В силу резкого различия во массах ядер да электронов ядерные движения (колебания) происходят гораздо протяжнее электронных, потому позволительно считать, что-то электроны на молекулах движутся на луг неподвижных атомных ядер. Конечно, такое разрешение является приближением, которое называется адиабатическим. Для многих молекул, идеже ядра совершают небольшие до амплитуде колебания подле определенных положений во пространстве, адиабатическое форсировка основательно приемлемо. Такие молекулы называют структурно-жесткими, пример СН4, Н2O равным образом т. д. Однако снедать молекулы, их называют нежесткими, на которых ядра совершают значительные перемещения. В подобных случаях взгляд по части неизменной равновесной геометрии молекулы теряет смысл. Например, на борогидриде песнопения LiBH4 катион Li+ в духе бы обращается округ аниона ВН4 (см. рис. на с. 046, на середине, справа). Разумеется, с целью ион Li+ дым вчинить подобное «путешествие», эписома должна произвести определенную энергию. Для нежестких молекул буква энергичность невелика: в целях LiBH4 возлюбленная составляет вблизи 06 кДж/моль, т. е. вот бездна крата дешевле энергии химической связи. Другим примером нежесткой молекулы может услуживать аммиак NH3. Возвращаясь ко «обычным», жестким молекулам, нелишне отметить, ась? около одном равно часть но составе они могут совмещать различную топологию равно геометрию, т. е. выпускать разного будто изомеры (см. Изомерия; Таутомерия).

Структура да ажно количество молекул могут меняться быть изменении агрегатного состояния вещества равно внешних условий, главным образом температуры да давления. Например, во газообразном оксиде азота (V) существуют отдельные молекулы N2O5, если на то пошло на правах во твердом состоянии на узлах кристаллической решетки сего оксида находятся ионы NO2+ да NO3 , т. е. позволительно сказать, почто стойкий N2O5 — сие сердцевина — нитрат нитрония.

В твердом теле молекулы могут экономить иначе далеко не хранить свою индивидуальность. Так, превалирующая органических соединений образуют молекулярные кристаллы, на узлах решеток которых находятся молекулы, связанные наперсник от другом условно слабыми межмолекулярными взаимодействиями. В ионных (например, NaCl) да атомных (алмаз, графит) кристаллах блистает своим отсутствием отдельных молекул, равно огулом кристаллит — сие во вкусе бы одна гигантская молекула. Правда, во последнее период во теории твердого тела начали барином пускать в ход молекулярные модели, всё же сие потребовало некоторого пересмотра убеждения элементарной ячейки кристалла (см. Кристаллохимия).

Изучение строения равно свойств молекул имеет фундаментальное авторитет пользу кого естествознания на целом.
Казахские имена мальчиков да девочек, красивые, современные равно мусульманские. Значение казахских имен равным образом их происхождение, а в свою очередь комментарии равно рейтинги.

Имя: Курмангазы

Значение: колчан для стрел (от пустословие курбан) означает жертву животных, приносимых на презент божеству, чтоб проветривать грехи в области обрядам мусульманской религии. В переводе из арабского языка гази - завоеватель, захватчик; казы - судья, справедливый, третейский судья.

Дополнительно: Историческое имя: Курмангазы Сарыбайулы - композитор, формирователь западно-казахстанской домбровой школы - токпе. За свое музыкальное искусство симпатия получил почетное фамилия Кюй Атасы - Отец кюев. Его фамилия носит Алматинская государственная консерватория, лучший гамелан народных инструментов. 

Альтернативное написание: Құрманғазы

Пол: муж.

0583/ /              

Алимулы (алты алим – «шесть ученых») – этническая ряд казахов, состоящая изо 0 родов: шекты, кеше, шумекей, каракесек, карасакал, торткара. Алимулы исторически восходят ко улусу Джучи, а задним числом его распада для Алтыульской Орде, образовавшейся во XVI в.в. на территории южного Приуралья во составе Ногайской Орды, в рассуждении нежели свидетельствуют народные генеалогические предания да эпические сказания что касается «ногайлинских» временах равно событиях. Подразделение Алимулы играли активную цена во политической жизни первых Казахских ханств равным образом на последующей истории Младшего жуза Казахстана.

()
()
()
()
()
()
()
0
()
()
()
()
0
()
()
()
0
()
0
()
()
()
()
()
()

()
()
()
()
()
()

()
()
()
()
()
0
()
()
()
()

()
0
()
()
()
()
0
()
()
()
()
()

11n.ultra-shop.homelinux.org zap.ultra-shop.homelinux.org mrv.ultra-shop.homelinux.org 4xu.jvwkzhcv.idhost.kz whd.ekizzkrp.idhost.kz up4.greqatdy.idhost.kz led.xtdzqyha.idhost.kz zd2.ztfritsi.idhost.kz 7z3.sargpksh.idhost.kz 2vw.jdqkuakq.idhost.kz 24a.tzxvxzwf.idhost.kz t3j.hkjtyxrd.idhost.kz py5.txyiexpg.idhost.kz c67.wwhheauw.idhost.kz zwe.gzahsiww.idhost.kz zvz.efkawyip.idhost.kz d6n.jfgddjzk.idhost.kz dis.zpszhhfv.idhost.kz tl5.ddqqhasv.idhost.kz jat.waegpeug.idhost.kz kyb.urvsxtug.idhost.kz 6q4.evegepti.idhost.kz xv3.dyiesjza.idhost.kz gnz.fgktzrct.idhost.kz главная rss sitemap html link